Finnmark

Vi har nulltoleranse for rømming

Det er vårt ansvar å hindre genetisk innblanding mellom oppdrettslaks og villaks. I Grieg Seafood Finnmark hadde vi sist rømming i 2016, og vi jobber hver dag for å minimere risikoen for rømming.

Å drive oppdrett i nærhet til viktige lakseelver innebærer et stort ansvar. Rømt laks kan gå opp i elvene og blande seg med villaksen.

Strenge krav fra myndighetene gjennom lover og forskrifter, teknologisk utstyr, mer overvåkning og kvalitetsrutiner på anleggene, gjør at vi ikke har hatt rømming fra våre anlegg i Norge i senere år.

Bedre utstyr, dyktige ansatte

Vi forhindrer rømming gjennom målrettet og systematisk oppæring av de ansatte. I tillegg til høy teknisk standard på utstyr som nøter, tau, løfteanordninger og servicefartøy, er gode rutiner for arbeidet på og ved merdene, avgjørende. Egne planer for risikovurderinger av ulike operasjoner ved og rundt merdene, reduserer også faren for uhell og rømming.

Vi har faste inspeksjoner før og etter dårlig vær, og vi mener det er viktig med jevnlige oppdateringer for våre ansatte med fagkurs på rutiner for å unngå rømming.


Undervannsrobot og dykkere

Ved alle våre anlegg i Finnmark bruker vi undervannsrobot (ROV) og dykkere for å overvåke arbeidsoppgaver under og etter nødvendige operasjoner som transport eller behandling av fisk i merda. Bruk av dykkere er et krav fra myndighetene, mens bruk av ROV er noe vi selv har innført i våre prosedyrer for å øke kontroll under spesielle operasjoner.


Samarbeider med elveforvaltere

Sammen andre oppdrettsselskaper i regionen og elveforvaltere i Alta- og Repparfjordelva overvåker vi systematisk hvor mange oppdrettslaks som fanges i elvene hvert år. Sportsfiskerne tar skjellprøver av fisken de fanger, leverer disse inn til analyse som fastslår om det er oppdrett- eller villaks som er fanget. Les mer om det her.


Deltar i lokal forskning

Vi arbeider for å framskaffe lokal kunnskap om vår virksomhet og berørte miljø- og næringsinteresser i regionen. Med flere anlegg lokalisert nært den viktige Altaelva har vi et særlig stort ansvar for å ta hensyn til villaksen. Derfor samarbeider havbruksselskapene i Finnmark med kommunen, Sametinget, Universitetet i Nord-Norge, villaksinteressenter og Fiskarlaget i kunnskapsklyngen Lakseklyngen. Gjennom deltakelse i klyngen gir vi villaks-interessentene og fiskere mulighet til å være med å sette dagorden på hvilke miljøtiltak havbruksselskapene skal bruke ressurser på. Lakseklyngen skal framskaffe ny kunnskap som gjør at vi som oppdrettsselskap sammen med berørte nærings- og miljøinteresser, fortsatt skal drive bærekraftig matproduksjon. Egne regionale beredskapsplaner ved eventuell rømming, er et av flere klyngeprosjekt.

Les mer om lakseklyngen her. https://lakseklyngen.no

Relaterte artikler