Finnmark

Påvirkning på dyreliv

Det er vårt ansvar å sørge for sameksistens med annet dyreliv – både fisk, fugl og pattedyr.

Ved alle etableringer av nye oppdrettsanlegg skal naturmangfoldsloven legges til grunn. Vi vet, i likhet med all annen matproduksjon, at vi påvirker natur og miljø. Da er det vår plikt å påse at virksomheten har minst mulig negative fotavtrykk, samtidig som vi arbeider kontinuerlig for å redusere påvirkning på annet dyreliv.


Den sårbare villaksen

Norge har forpliktet seg gjennom internasjonale konvensjoner å ta vare på våre særegne villaksstammer, og havbruksnæringen har ansvar for å unngå å påvirke villaks. Ansvaret til oss lakseselskaper i Finnmark er ekstra stort, ettersom vi oppdretter laks i nærheten av verdens beste villakselver. Den største utfordringen er høye forekomster av lus, hvor villaksen er spesielt utsatt i de periodene villakssmolten forlater elvene på sin ferd ut i havet. Rømming og fare for genetisk innblanding er også høyst reelt, og man frykter at man på sikt kan forandre og svekke egenskapene til de ville laksebestandene. Les hvordan vi jobber for å holde lusenivåene lave her og for å unngå rømming her.


Hva med torsken?

Påvirker lakseoppdrett de lokale torskebestandene? Forskning viser ingen klare sammenhenger her, men fiskerne er bekymret og mener oppdrett påvirker gytingen i fjordene. Vi søker mer kunnskap og Grieg Seafood er i Finnmark med på et prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet, betalt av Forskningsrådet. Her blir torsk i en fjord med oppdrett, en fjord der det skal etableres oppdrett og en fjord der det ikke er oppdrett, merket for videre studier av torskens aktivitet og hvorvidt påvirkes av oppdrettsanlegget. Prosjektet er finansiert skal pågå i til sammen fem år.

Det er også uttrykt bekymring fra fiskere på redusert kvalitet på annen hvitfisk som beiter på overflødig laksefôr. Matforskningsinsituttet Nofima har gjennomført en studie som ikke fastslår sammenheng mellom laksefôr og redusert kjøttkvalitet hos villfisk. Vi tilstreber likevel å ikke overfôre, da det verken er miljømessig eller økonomisk bærekraftig.


Lusemidler og reker

Medikamentelle lusemidler er strengt regulert av Legemiddelverket. Samtidig har rekefiskerne og miljøbevegelsen lenge ment at lusemidler fra oppdrettsnæringen er skyld i rekedøden langs kysten. Stadig flere forsøk og forskning bekrefter at noen typer lusemedisiner kan påvirker reker dersom de kommer i kontakt med hverandre. Dette er tydelig i laboratorieforsøk, men vi vet mindre om når det kan skje i den virkelige verden, ettersom strøm, temperatur, lys og andre varierende forhold i sjøen påvirker nedbrytningstiden til lusemidlene i sjøen.

Selv om legemiddelbruken i oppdrettsnæringen de senere årene har gått vesentlig ned, er vi svært opptatte av at vår virksomhet ikke får negativ innvirkning på andre arter. Derfor er medikamentell lusebehandling absolutt siste valg i bekjempelsen av lus. Les mer om hvordan vi jobber med å forhindre lusepåslag, samt status for bruk av lusemidler her.


Sjøfugl og marine pattedyr

Rundt og ved et oppdrettsanlegg lever fugl og andre pattedyr. Noen tiltrekkes også av anleggene i jakten på mat. Våre røktere gjør et aktivt arbeide for å holde fugler og pattedyr på avstand, både gjennom mekaniske tiltak og sin tilstedeværelse. Våre miljøsertifiseringer øker også bevisstheten rundt forebygging, vi avliver for eksempel ingen fugler eller dyr med mindre de er skadet.

Truede og sårbare arter

Vi ønsker gjennom våre egne undersøkelser og deltakelse i flere forskningsprosjekter å bidra til mer kunnskap om ulike miljøeffekter av akvakultur. Dette er viktig for å forstå hvordan naturmangfoldet påvirkes, og for å kunne skape forbedringer. Det er i vår egeninteresse, og selve grunnlaget for å få lov til å produsere laks, at vår virksomhet ikke ødelegger verdifull og sårbar natur.

Vinnalandet i Hammerfest har flere ganger fått besøk av Hvaldimir. Det er like stas hver gang! Foto: Paul Nilsen

Relaterte artikler