Finnmark

Hvordan vi reguleres

Havbruksnæringen reguleres av et omfattende regelverk som ivaretar ulike hensyn, som natur og miljø, villfisk, dyrevelferd, mattrygghet, arealbruk og hensyn til andre interesser i fjordene.

Lover og regler

Havbruksnæringen er strengt regulert i Norge. Akvakulturloven gir de mest sentrale føringene. Blant annet regulerer den hvem som har tillatelse til å drive med akvakultur, miljøhensyn, arealutnyttelse, krav og forpliktelser.

I tillegg reguleres havbruksnæringen av:


Forvaltning

Forvaltningen av havbruksnæringen er svært spesialisert. Flere departementer er involvert og beslutningsmyndigheten er fordelt mellom kommunene, fylkeskommunene og staten.

I dag er havbruksnæringen regulert av:

Minst 6 departementer: Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet

5 ulike direktorater med sektoransvar: Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Kystverket og Norges vassdrag- og energidirektorat

11 fylkeskommuner

10 fylkesmenn

5 regioner i Fiskeridirektoratet

3 regioner i Mattilsynet

5 regioner i Kystverket

4 regioner i NVE (Norges vassdrag- og energidirektorat)

164 kommuner med lokalitet i sjø

Relaterte artikler