Finnmark

Vi skal ha kontroll på lakselus

Lakselus er en av de største truslene mot villaksstammen i Norge. Vi har ansvar for at vår matproduksjon skjer i sameksistens med villaksen.

Lakselusa er en utfordring fordi den påfører verten skader, og laksen blir generelt mer utsatt for infeksjoner. Lakselusa utgjør også en trussel mot villaksen, og for å verne om og bevare villaksstammene er det innført strenge regler og pålegg for å kontrollere lusenivåene i anleggene. Vi har ansvar for at vår matproduksjon skjer i sameksistens med villaksen, og den viktigste jobben vi gjør er å forebygge og forhindre lusespredning for å unngå å svekke reproduksjonen av vill laksefisk. Vi har også et ansvar for oppdrettslaksens egen helse, for store mengder lakselus kan føre til at oppdrettsfisken skades.

Det er vårt ansvar å ha lave lusetall og sikre sameksistens med villaksen, mener vår produksjonssjef Berit Seljestokken og fiskehelsesjef Anne Tjessem.

Forebygging og tiltak

God kontroll og gode rutiner for telling av lakselus er viktig av hensyn til villaksen og oppdrettslaksens velferd. En strengt regulert og lovpålagt lusetelling, gir både oss og myndighetene oversikt over lusestatus. Loven krever at vi rapporterer lus og lusebehandlinger, noe vi gjør hver uke året igjennom. 0,5 kjønnsmodne hunnlus på laks er grensen vi ikke skal overskride. Grensa er på 0,2 i perioden laksesmolten forlater elvene og passerer oppdrettsanleggene på sin vei ut i havet.

Vi arbeider systematisk, hver eneste dag, med ulike verktøy for å forhindre at lusen får tilgang til verter i merda. Å forebygge og forhindre lusepåslag er jobb nummer en.

Ved våre anlegg i Finnmark har vi tatt i bruk naturens egen verktøyklasse med svært gode resultater:


Brakklegging av produksjonsområder

Produksjon av laks foregår på en godkjent lokalitet. Her lever og vokser matfisk fra 14-22 måneder til den har nådd en slaktevekt på mellom fire og seks kilo. Etter endt produksjon brakklegger vi området over lengre tid. Brakklegging betyr at det ikke er fisk i merdene på lokaliteten. Jo større områder som brakklegges samtidig, jo bedre. Vi setter ikke ut ny laks her, fordi vi har erfart at lokalitetene ved å «hvile» før neste produksjon, skaper dårlige formeringsvilkår for lakselusen når tilgangen til nye verter opphører. Samtidig får også bunnforholdene ved merda bedre tid til å fornye seg og bygge seg opp igjen. Brakklegging mener vi er med å sikre en mer skånsom bruk av naturen.


Større smolt - kortere tid i sjøen

Mens smolten normalt er fra 80 til 100 gram når den settes ut i sjøen, lar vi smolten vokse på landanlegget til den blir 200 gram. Fisken er da større og mer robust. Samtidig betyr dette en kortere veksttid i sjøen, som gjør at tiden laksen eksponeres for lus reduseres, og at det blir lettere å jobbe forebyggende mot lus. Kortere tid i sjø gir generelt bedre fiskehelse og lavere dødelighet.


Luseskjørt

Vi bruker luseskjørt ved alle våre lokaliteter. Luseskjørtet er laget av planktonduk som festes rundt merda og stikker 10 meter ned i sjøen. Vann og oksygen slipper gjennom duken, som beskytter fisken ved at lus og larver forhindres i komme igjennom og feste seg på laksen.


Rognkjeks

Rognkjeksen er en aktiv lusespiser ved lavere sjøtemperaturer enn leppefisk, og egner seg derfor godt som rensefisk i våre nordlige farvann. Det er viktig for rognkjeksen å ha skjul å gjemme seg i. Derfor har vi montert en kunstig tareskog i merda. Rensefisk er et viktig forebyggende tiltak for å holde luseforekomstene nede, men også rognkjeksen er en sårbar oppdrettsfisk som krever vår årvåkenhet for å ivareta fiskens helse og velferd mens de gjør en viktig jobb i merda. Dødeligheten for rensefisk i Norge er for dessverre høy, derfor pågår nå et omfattende arbeide for å bedre rensefiskens velferd.


Se hvordan vi jobber med lakselus

Færre medikamentelle behandlinger

I perioder kan disse tiltakene ikke være nok, da gjennomfører vi mekanisk avlusning ved badebehandling i temperert ferskvann som gjør at lusen slipper taket. I siste instans velger vi strengt regulert medikamentell behandling. Dette er tiltak vi søker å unngå, da vi vet at det både stresser fisken og kan føre til at fisk dør. Medikamentell behandling har også et avtrykk på miljøet. Av hensyn til fiskens helse og velferd, villaksens utvikling og hensyn til andre arter vi lever i samkvem med, er forebygging den absolutt viktigste innsatsen i kampen mot lakselusen.

Ved våre anlegg i Finnmark har vi tatt i bruk naturens egen verktøyklasse med svært gode resultater.

Oppdretterne samarbeider

Når flere selskaper opererer i samme region, blir samarbeid om lusebekjempelse viktig. I Finnmark har vi etablert et regionalt samarbeid, med en ekstern koordinator som deler informasjon om lusestatus og tiltak mellom selskapene. Slik informasjon og oversikt er av stor viktighet i vårt felles arbeide for å bekjempe lusa, ta vare på villaksen og hindre andre miljøutfordringer ved lusebehandling.

Følg med på lusetallene

I Norge kan alle følge med på miljøpåvirkningen fra havbruk. På Barentswatch kan du følge lusenivåene uke for uke på alle oppdrettsanlegg i hele Norge.

Relaterte artikler