Finnmark

Lebesby ønsker å ta enda større del i ringvirkningene

-Vi er en stor havbrukskommune. Nå ønsker vi å være pådriver for å samle framtidige underleverandører og skape nye arbeidsplasser, sier ordfører Sigurd Kvamme Rafaelsen (AP).

Lebesby kommune har akkurat ansatt en person som skal lede et prosjekt for å sikre en enda større del av ringvirkningene fra oppdrettsnæringa.

-Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Nå vil vi samle næringsaktører og andre for å finne ut hvilke behov havbruk- og fiskerinæringen i kommunen har, og deretter ta initiativ til samarbeid, sier Rafaelsen om «Ringvirkningsprosjektet».

Mulighetenes Lebesby

Prosjektet som er helt i startfasen skal opprette et lokalt næringsforum og identifisere kommunens leverandører og næringsaktørenesbehov for tjenester. Kompetanse skal også kartlegges med tanke på tiltak mot økt rekruttering. De ønsker også å utrede etablering av industribygg for samlokalisering av næringsaktører, og de vil utrede den lokale verdiskapningen som kan komme av slam, gjødsel og restråstoff.

-Vi er en viktig havbrukskommune og har akkurat vedtatt ny kommuneplan med kystsoneplan. Ønske om økt verdiskapning mot havbruksnæringa var tilbakemeldinger som gikk igjen. Vi ser på oss selv om mulighetenes Lebesby og ønsker bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn, og vi skal ha kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet.

Smolthovedstaden i nord

Grieg Seafood og Lerøy har begge etablert smoltproduksjon i Laksefjorden. Med to store landanlegg med bare noen kilometers avstand er disse hjørnesteinsbedrifter i kommunen. Om lag 60 mennesker arbeider ved anleggene og bidrar med skatt til kommunekassen. I tillegg kommer annen næringsvirksomhet som leverer varer og tjenester til aktørene.

Havbruksnæringa er viktig

-Selskapene betaler også store summer i eiendomsavgift fra anleggene.Så havbruksnæringa er utrolig viktig for oss, både når det gjelder økonomi, sysselsetting og bosetting. Her finner vi kompetansearbeidsplasser, som igjen gjør kommunen attraktiv, sier Rafaelsen som leder landets tredje største kommune i areal, med til sammen 1290 mennesker. Om lag 230 millioner kroner er budsjettet til kommunen som igjen blir til helse, skoler, barnehager og andre viktige tilbud til lokalbefolkningen. Lebesby er også valgt ut som en av tre kommuner i landet som deltaker i innovasjonsprogrammet Gnist. Som Gnist-kommune skal de jobbe for å knytte tettere bånd til utflytta ungdommer og unge voksne.

Havbruksselskapene er svært viktige for kommunen. Vi ser på oss selv som mulighetenes Lebesby og ønsker bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn, og vi skal ha kultur for entreprenørskap og gründervirksomhet i kommunen.

ordfører Sigurd Kvamme Rafaelsen (Ap).

Lever av naturressursene

Næringslivet i Lebesby kommune er variert, og baserer seg på kommunens naturressurser som vann, vindkraft, reindrift, fiske og oppdrett. Den store kraftutbyggingen i Adamselv i 1973 er også en del av årsaken til at smoltanleggene ble etablert innerst i Laksefjorden. En vindpark med 17 vindmøller ble etablert i Kjøllefjord i 2006. I tillegg til Grieg og Lerøy, er oppdrettsselskapet Salmar også lokalisert i Lebesby.

Meningsbrytninger ønskes velkommen

-Det skjer selvsagt meningsbrytninger i kommunen om konsekvenser av næringsaktivitet basert på felles naturressurser. Som politikere har vi plikt til å lytte og gjøre alt vi kan for at ulempene for fellesskapet blir mindre enn godene. Samtidig er det også vår oppgave å være pådriver for næringsutvikling på vegne av hele kommunen. Som igjen skaper arbeidsplasser og gode vilkår for å bosette seg i kommunen.