Rogaland

Oppdrettsnæringa betyr mye for Bokn

Sjømatproduksjon er en av hovednæringsveiene i Bokn kommune. – Vi lever godt med og av oppdrettsnæringa, sier ordfører Osmund Våga (Sp).

Grieg Seafood er en stor aktør i Bokn kommune. Her bor det 850 innbyggere og landbruk og fiske har tradisjonelt vært de dominerende næringene. I dag har oppdrett stor betydning, og i den senere tid har industri og service fått sterkere fotfeste.


Avhengig av oppdrett

Grieg Seafood sin virksomhet skaper mange arbeidsplasser og sørger for god skatteinngang til kommunen. I tillegg har vi en fabrikk som lager kar til settefiskproduksjon og landbasert oppdrett, samt flere servicebedrifter som leverer tjenester til oppdrettsnæringen. Næringspolitisk arbeider vi nå med å skaffe oss flere bein å stå på. Vi er litt for avhengige av oppdrettsvirksomheten, og jobber nå med å få flere bedriftsetableringer hit innenfor andre bransjer, sier Våga.

“Grieg Seafood er en økonomisk betydningsfull bedrift for Bokn kommune. De bidrar til at vi har god sysselsetting og kommunen har brukbar økonomi.”

Ordfører Osmund Våga (Sp)

Godt samarbeid

Våga leder en av landets minste kommuner, som slett ikke ønsket å slå seg sammen med naboen da sammenslåingsdebattene var på dagsorden.

Det sa innbyggerne nei til, forteller Våga.

Fordelen ved å være en liten kommune, er nærheten til kommunen og det politiske apparatet.

Her får man et møte med ordfører eller rådmann på dagen, om nødvendig.

Dette gjør det lettere å samarbeide med næringsaktørene, for god kunnskap om hverandre fører til et konstruktivt og godt samarbeid, framholder ordføreren.

Et av Grieg Seafoods oppdrettsanlegg i Bokn kommune. Photo: Tom-Inge Aksdal

Bryr seg om lokalsamfunnet

Grieg Seafood er en økonomisk betydningsfull bedrift for Bokn kommune. De bidrar til at vi har god sysselsetting og kommunen har brukbar økonomi. Vi mottok også seks millioner kroner over Havbruksfondet. Like viktig er det at de som bedrift støtter opp om lokalsamfunnet de opererer i, gjennom deltakelse og støtte til arrangementer, og de er flinke til å gi ungdommene i kommunen sommerjobber.

Sjøanlegget i Bokn produserer 6000 tonn laks årlig, og til sammen 3,5 millioner smolt blir til i settefiskanlegget i Trosnavåg. Settefiskanlegget er en av krumtappene i Grieg Seafood Rogaland sin smoltproduksjon og er bygd ut i flere etapper siden de overtok anlegget i 1998. Nå står nok en utvidelse for tur som vil gi enda større plass og mer moderne resirkuleringsteknologi for ferskvann.

-Vi bor i en viktig oppdrettsregion og Grieg Seafood er en hjørnesteinsbedrift med betydning for sysselsetting og økonomi, sier ordfører Osmund Vågå (Sp) i Bokn kommune.

Lokale ringvirkninger

Gjennomsnittlig de siste årene har vi handlet varer og tjenester for om lag to millioner kroner i Bokn kommune. Da vi bygde ut settefiskanlegget i Trosnavåg kjøpte vi i tillegg lokale varer og tjenester for 25 millioner kroner, sier samfunnskontakt Liv-Marit Årseth som også framholder viktigheten av et godt samarbeid med kommune og næringsliv i Bokn.

I Rogaland produserer man 79000 tonn laks årlig til en verdi av om lag fire milliarder kroner, som gjør at Rogaland står for seks prosent av den samlede lakseproduksjonen i Norge.


Vil legge til rette for næringslivet

Vi bor i en viktig oppdrettsregion. Noen konflikter mellom tradisjonelt fiskeri og etablering av lokaliteter har vi hatt, også her i kommunen. Vi har begrensninger på bruk av sjøarealene, men i slike saker er det alltid flere parter som kan løse utfordringer ved samarbeid, sier Våga, som framholder viktigheten av at vesle Bokn kommunes ansvar er å ta vare på og legge til rette for næringsaktivitet.

Bildet øverst i saken er tatt av Tom-Inge Aksdal.

Relaterte saker