Rogaland

Nytt operasjonssenter for datadrevet oppdrett

I dag blir 7 millioner fisk på 12 lokaliteter i Rogaland matet fra operasjonssenteret på land.

Med hjelp av avansert teknologi og stor datakraft finjusterer de ansatte sin fagkompetanse på fôring. Det startet med et pilotprosjekt med fjernfôring på to lokaliteter. I dag, to år etter, fôrer de alle sine 12 lokaliteter fra operasjonssenteret på Judaberg.


Eksperter på fôring

Vi har høstet svært gode erfaringer i løpet av pilotperioden. Vi har blitt eksperter på fôring og har profesjonalisert denne viktige delen av fiskeoppdrettet. Vi fôrer i dag bedre, oftere og mer, og har god økning i tilvekst på fisken, uten at fôrfaktoren har gått opp, sier driftsleder Roy Evan Strømskag.

Bedre fiskevelferd og lavere dødelighet

Fôr er en stor innsatsfaktor i lakseproduksjonen. I dagens situasjon med fokus på bærekraft og matressursene på verdensbasis, er det strengt nødvendig at fôrressursene blir tatt godt vare på. Bedre kontroll på fôringen betyr økt fiskevelferd og lavere dødelighet, som igjen har betydning for miljø og økonomi.


Fôrer når fisken er sulten

Å sentralisere fôringen betyr at vi har kontroll og oversikt over samtlige lokaliteter. Gjennom kamera i merda kan vi observere fisken kontinuerlig og vi fôrer når den er sulten. Det gir oss også større fleksibilitet til å gi fisken mat i større deler av døgnet fordi vi har mannskap tilgjengelig på operasjonssenteret. Dette er bedre for laksen og gir samtidig de ansatte på merdekanten bedre tid til oppgaver som røkting og andre operasjoner, forteller Strømskag.

En rekke dataskjermer med bilder fra de mange merdene gir full oversikt både over og under vann. - Fjernfôring har gjort oss bedre på fôring, sier driftsleder Roy Evan Strømskag på operasjonssenteret.

Data og kunstig intelligens

Konseptet «Grieg Seafood Precision Farming» skal gi lakseproduksjonen bedre produktivitet og bærekraft, samt lavere kostnader. Datainnsamling fra egne og andres måleinstrumenter ved merda som for eksempel vær, strømforhold, oksygenmetning, temperaturer, saltinnhold, bølgemåling og fôrmengde vil over tid bli verdifulle når de blir bearbeidet for å gi bedre innsikt og kontroll med fôringen. Samt øke digitaliseringen ytterligere gjennom datadrevet beslutningsstøtte via stordata og kunstig intelligens.


Fôring er kunnskap

Spørsmål oppdretterne stiller seg i dag kan være, hvor stor er fisken som svømmer rundt i merda akkurat nå? Hvor mye mat trenger fisken i dag? Hva er riktig utfôringshastighet under de gitte miljø- og værforhold? Hvorfor spiser fisken i ei merd, bedre enn den i nabomerda?

Gjennom kamera i merda kan vi observere fisken kontinuerlig og vi fôrer når den er sulten.

Roy Evan Strømskag, Driftsleder

Gir oss bedre beslutningsstøtte

Slike spørsmål stiller vi hver dag, og vi søker svarene i dagens informasjon fra diverse måleinstrumenter og datakilder. Å samle denne informasjonen over tid, gjør at vi kan lære av historikken dataene gir oss. Fordelene med å samle inn, tolke og ta nytte av stordataene, er at det gir oss mer kunnskap og beslutningsstøtte i produksjonsplanleggingen og utførelse av all aktivitet. I praksis blir vi flinkere til å ta de riktige valgene og det gir oss bedre muligheter til å planlegge for framtida, sier Strømskag.

Relaterte saker