Finnmark

Oppdatering fra lekkasje på slakteri i Alta: foreløpig vurdering av miljøpåvirkning er klar

Ifølge den foreløpige vurderingen av miljøkonsekvensene er lekkasjen lokal, og har ikke spredt seg utenfor Kåfjorden. Restitusjon og rekolonisering ventes å gå raskt.

Tidligere i uken ble det kjent at det har vært en lekkasje av klor fra Grieg Seafood Finnmarks slakteri Simanes i Alta. 96 000 lakseindivider, som var i fire ventemerder, døde dessverre under hendelsen.

Under følger en oppdatering ut fra det vi vet i dag 13. august 2021.

Status miljøpåvirkning i fjorden

Akvaplan-niva, et akkreditert datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), er engasjert av Grieg Seafood Finnmark for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av påvirkningen lekkasjen hadde på det marine miljøet i fjorden.

Miljøundersøkelsen består av flere deloppgaver:

 • En strandsoneundersøkelse øst og vest for slakteriet, for å vurdere flora og fauna
 • Undersøkelse av sjøbunnen med grabb på flere punkter (i henhold til MOM B-metodikk)
 • Visuelle registreringer av sjøbunn med ROV langs 6 transekt
 • CTDO målinger i vannsøylen på ulike stasjoner i Kåfjorden. Undersøkelsen måler vertikale profiler av saltholdighet, temperatur, tetthet og oksygeninnhold i vannsøylen på de fem dypeste punkt i Kåfjorden. Resultatene benyttes til å verifisere modellberegninger
 • Innsamling og analyse av vannprøver fra stasjoner i fjorden. Grieg Seafood Finnmark har også tatt egne vannprøver regelmessig fra tidspunktet da lekkasjen ble oppdaget
 • Modellering av spredning av partikler som proxy for klor

Analysene pågår fremdeles, og vi venter at endelig rapport er ferdig i løpet av 1-2 uker. Samtidig er informasjonsbehovet fra samfunnet stort, og Akvaplan-niva har derfor oversendt oss en foreløpig vurdering av miljøpåvirkningen fra utslippet basert på analysene som er gjort så langt. Vi understreker at dette ikke er en endelig konklusjon, og at endringer kan forekomme.

Samlet foreløpig vurdering fra Akvaplan-niva:

Utslippet har:

 • Medført lokal dødelighet hos villfisk og fastsittende organismer i strandsone og på grunt vann.
 • Ikke medført spredning til områder utenfor Kåfjorden.
 • Utslippet er pr 13.08. fortynnet/nedbrutt til uskadelige konsentrasjoner.
 • Restitusjon og rekolonisering ventes å gå raskt.
I følge en foreløpig vurdering av miljøkonsekvensene er lekkasjen lokal, og har ikke spredt seg utenfor Kåfjorden. Restitusjon og rekolonisering ventes å gå raskt. Kåfjorden er fjordtarmen nederst til venstre i bildet.
Bildet viser de seks transektene som ROVen har filmet langs. I den foreløpige vurderingen fra Aquaplan-niva nederst kan du se status langs hvert transekt.

Se foreløpig vurdering fra Akvaplan-niva i sin helhet nederst. Endelig rapport vil legges ut på Grieg Seafood Finnmark sine hjemmesider i sin helhet når den er klar.

Status på hendelsesforløpet

Bakgrunnen for hendelsen er at klor anvendes for å desinfisere vannet etter at det er brukt i slakteprosessene, i henhold til regelverket og godkjent metode for rensing av prosessvann. Klortankene er utstyrt med et nytt system som følger teknisk standard og som skal gi god sikkerhet mot lekkasje. Blant annet overføres klor fra en større hovedtank til en mindre dagtank, som et tiltak for å sikre mot et større utslipp av klor. Det er i forbindelse med denne overførselen at lekkasjen dessverre har oppstått.

Detaljer fra hendelsen undersøkes fortsatt nærmere av myndighetene. Grieg Seafood Finnmark avventer avslutning av deres undersøkelser før ytterligere informasjon om hendelsesforløpet gis ut. Selskapet samarbeider tett med myndighetene i saken.

Grieg Seafood Finnmark har satt inn og jobber med flere strakstiltak for å unngå at en slik lekkasje kan skje igjen. Tiltakene er ekstra lag av sikkerhetsbarrierer, alarmer og tilleggsrutiner. Anlegget er trygt å ta i bruk igjen.

Oppryddingen i ventemerdene på slakteriet er ferdig, og all fisken er tatt hånd om. Etter klarsignal fra myndighetene, gjenoppstarter slakteriet drift i dag.

–I den tre år lange tiden hver laks er under vårt ansvar jobber vi hele tiden med å sikre best mulig fiskehelse og velferd. Det gjør vondt å tenke på hva fisken vår i ventemerdene har gått gjennom som følge av lekkasjen, sier regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen.

–Dette er en svært alvorlig hendelse. Slik det ser ut nå er det først og fremst en fiskevelferdstragedie. I den tre år lange tiden hver laks er under vårt ansvar jobber vi hele tiden med å sikre best mulig fiskehelse og velferd. Det gjør vondt å tenke på hva fisken vår i ventemerdene har gått gjennom som følge av lekkasjen, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

–Påvirkningen på miljøet i Kåfjorden er også alvorlig. Den ser heldigvis ut til å være lokal og avgrenset til fjordområdet rundt slakteriet, men vi skal vente på endelig rapport før vi konkluderer helt. En slik lekkasje skal ikke skje. Vi skal til bunns i denne saken og vi skal ta lærdom av hendelsen på alle nivåer i organisasjonen, fortsetter han.

–Jeg vil også understreke at vi forstår bekymringen til folk i Alta for Altafjorden. Dette er en nasjonal laksefjord, og det hviler et stort ansvar på oss som får bruke den. Vi jobber enormt mye for å sikre sameksistens mellom oppdrettslaksen vår og villaks. Vi har generelt lave lusenivåer, og vi har redusert rømmingshendelser betydelig de siste årene. Det skulle også bare mangle. I denne saken har vi sviktet, og det er jeg veldig lei meg for. Vi skal jobbe for å bygge opp igjen tilliten vi har mistet, sier Aamo Nikolaisen.

I denne saken har vi sviktet, og det er jeg veldig lei meg for. Vi skal jobbe for å bygge opp igjen tilliten vi har mistet.

Regiondirektør Vidar Aamo Nikolaisen

Foreløpig vurdering fra Akvaplan-niva i sin helhet:

Akvaplan-niva har på oppdrag fra Grieg Seafood gjennomført en rekke undersøkelser i Kåfjorden i etterkant av utslippet av klor. Videre har vi sett på og vurdert resultater av målinger foretatt av Grieg (målinger av klor i vann ved ventemerd-anlegget og på fjernstasjon for MOM-B).

Utslippet har skjedd til Kåfjorden, som er en sidearm til Altafjorden. Kåfjorden (vannforekomst 0420030502-C ) har et areal på 7 km2 og er avgrenset mot Altafjorden av en linje mellom Auskarneset og Saltvikneset. Ikke kjente marine verneinteresser nær utslippet.

Kartlegging av påvirkning i strandsonen

Det er onsdag 11. august observert bleking og død av makroalger og krepsdyr (rur) i en avstand av mindre enn 50 m på begge sider av utslippspunktet. Fravær av marflo og andre krepsdyr mellom og under sten i dette området tyder også på at mobile krepsdyr har enten flyktet eller har gått tapt. Det ble imidlertid ikke funnet døde individ av mobile krepsdyr. Strandsonen hadde normal flora og fauna på stasjoner i en avstand av mer enn 200 m langs med land. Det er ikke noe i denne delundersøkelsen som tyder på påvirkning av strandsonen i avstand større enn 200 m.

Undervannsvideo transekt

Det er onsdag 11. august foretatt registrering med rov og videokamera langs seks transekt parallelt med land og i økende avstand fra Ytre Simanes

Det ble gjort følgende observasjoner:

Akutt toksiske effekter på fisk vurderes å være begrenset til et område mindre enn 200 m radius fra utslippet

Klorinnhold i vannprøver

Visser avtakende tendens og normal verdier torsdag. Ikke noe som tyder på fortsatt påvirkning.

Modellering av spredning

Det pågår modellberegninger der det benyttes et eksisterende strømdatasett for august i 2015. Det benyttes en pratikkelspredningsmodell der hver partikkel "lever" i 48 timer. Foreløpige beregninger viser at i 20 m dyp vil kun en av 4800 partikler drive lengre ut i Altafjorden enn forbi Auskarneset.

MOM B

Tilstedeværelse av levende fauna i 8 av 10 prøver, inkl. tilstedeværelse av pigghuder er generelt positivt. De er sårbare for påvirkning, og vil raskt forsvinne ved ugunstige miljøforhold. Etter en kjapp titt på bildene er det påvist pigghuder på nr 1, 3 og 9.

Samlet foreløpig vurdering, så har utslippet:

 • Medført lokal dødelighet hos villfisk og fastsittende organismer i strandsone og på grunt vann.
 • Ikke medført spredning til områder utenfor Kåfjorden.
 • Utslippet er pr 13.08. fortynnet/nedbrutt til uskadelige konsentrasjoner.

Restitusjon og rekolonisering ventes å gå raskt.