Finnmark

Den uavhengige miljøundersøkelsen er klar: klorutslippet har i forbigående omfang påvirket en liten del av Kåfjorden

Undersøkelsen konkluderer med at utslippet ikke har påvirket Altafjorden og kun i forbigående omfang påvirket en svært liten del av Kåfjorden. Rekolonisering av arter som er gått tapt i nærområdet rundt slakteriet ventes å skje relativt raskt. Observasjoner av levende fisk av en rekke arter viser at rekolonisering av fiskesamfunnet fant sted svært raskt. Bløtbunnssamfunnet som ble undersøkt ved anlegget var hovedsakelig upåvirket.

10. august ble det kjent at det hadde oppstått en lekkasje av klorløsning fra Grieg Seafood Finnmarks slakteri Simanes i Alta. 96 000 lakseindivider, som var i fire ventemerder, døde dessverre under hendelsen.

Klorløsningen brukes på slakteriet for å desinfisere vannet etter at det er anvendt i slakteprosessene, i henhold til regelverket og godkjent metode for rensing av prosessvann.

Akvaplan-niva, et akkreditert datterselskap av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), ble engasjert av Grieg Seafood Finnmark for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av påvirkningen lekkasjen hadde på det marine miljøet i fjorden. Undersøkelsesprogrammet har bestått av flere deler:

  • Visuell kartlegging av sjøbunnen ved hjelp av fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) med vekt på forekomst av evt. død fisk
  • Strandsonebefaring med registrering av utstrekning av påvirket habitat
  • Bunnmiljøundersøkelse med mom-B metodikk
  • Registrering av hydrografiske profiler i dypområder i fjordbassenget
  • Modellering av mulig spredning av klor i vannsøylen
  • Parallelle analyser av klor i vannprøver med to ulike analyseinstrumenter

SAMLEDE RESULTATER OG VURDERINGER FRA AKVAPLAN-NIVA:

Hydrografiske modellberegninger ble fortatt for å vurdere muligheten for at utslippet kunne ha blitt spredt ut av Kåfjorden. Modeller er beheftet med usikkerhet, men beregningen viser at det ikke er sannsynlig at utslippet har spredd seg ut av Kåfjorden.

De gjennomførte marinbiologiske undersøkelsene viser at utslippet har hatt lokale virkninger av forbigående karakter. Planter og dyr i strandsonen nær utslippet er gått tapt, men rekolonisering fra bestander av samme arter i nærområdet ventes å skje relativ raskt. Flere av de registrerte algeartene var ettårige, som ville ha forsvunnet i løpet av høsten uansett. Gjenetablering av et samfunn av flerårige makroalger vil skje gjennom naturlig suksesjon, betinget av bunnslåing av aktuelle arter og individuell vekst. For arter som kun reproduserer en gang i året vil det være registrerbare forandringer i artssammensetning og individfordeling frem til neste gytesesong, men deretter vil strandsone-samfunnet ikke lenger være målbart påvirket av utslippet.

Klorutslippet har ført til tap av et begrenset antall villfisk, hovedsakelig torsk og sei samt noen få ikke-identifiserbare arter (ut fra ROV bildene); men antakelig torskefisk. Torsk og sei er vanlig forekommende arter. Observasjoner av levende fisk av en rekke arter viser at rekolonisering av fiskesamfunnet fant sted svært raskt.

Bløtbunnssamfunnet undersøkt ved anlegget var hovedsakelig upåvirket (Klasse 1) og nye undersøkelser i løpet av høsten 2021 vil ventelig ikke kunne påvise noen effekter av klorutslippet.

Ved undersøkelser knyttet til en enkelthendelse på et fast punkt søker en å avdekke hvor langt fra utslippet effekter kan påvises. De tre gjennomførte typer av undersøkelser fant alle upåvirkete prøvepunkt i kort avstand fra utslippet, og godt innfor avgrensningen av Kåfjorden. Det er dermed betimelig å konkludere at utslippet ikke har påvirket Altafjorden, og kun i forbigående omfang påvirket en svært liten del av Kåfjorden.

En ny bløtbunnsundersøkelse på lokaliteten skal, som en del av ordinære driftsplaner, gjennomføres senere i høst. Denne vil også fungere som en oppfølgingsundersøkelse. I tillegg vil Grieg Seafood Finnmark følge med på og dokumentere restitusjonsprosessene i strandsonen, i tråd med Akvaplan-Nivas videre anbefalinger.

–Jeg er lettet over at miljøkonsekvensene er lokale og forbigående, at utslippet ikke har påvirket Altafjorden. Heldigvis vil restitusjon og rekolonisering rundt slakteriet ifølge miljøundersøkelsen gå raskt. Likefult er hendelsen svært alvorlig, og noe som ikke skal skje. Særlig vondt er det å tenke på hva fisken vår har gått gjennom. Som vi har sagt før - dette er en fiskevelferdstragedie, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

–Fremover skal vi dra lærdom fra denne hendelsen på alle nivåer i organisasjonen vår, slik at vi kan bli bedre. Vi skal jobbe hardt for å bygge opp igjen tillit fra naboer og lokalsamfunn. De skal være trygge på at vi driver ansvarlig, legger han til.

Detaljene i hendelsesforløpet undersøkes fortsatt av myndighetene, og Grieg Seafood Finnmark samarbeider fullt og helt med dem i saken.

Les hele rapporten her.