Finnmark

Oppdatering etter snøskred ved Grieg Seafood Finnmarks oppdrettsanlegg Davatluft i Alta

Grieg Seafood Finnmark ble onsdag ca kl 12 ferdig med grundige undersøkelser av alle merdene på anlegget. Ingen hull er funnet i nøtene. Snøraset har dermed ikke ført til rømminger av betydning. Seks oppdrettslaks er fanget i gjenfangstgarnene så langt.

Mandag morgen 15. februar ble det utløst tre snøskred fra fjellet på Stjernøya ved Grieg Seafood Finnmarks oppdrettsanlegg Davatluft i Alta kommune. Fire ansatte var inne på fôrflåten på anlegget da skredet kom. Ingen av dem ble skadet og alle kom fra hendelsen i god behold.

Mandag, tirsdag og onsdag formiddag brukte Grieg Seafood Finnmark store ressurser på å få oversikt over hendelsen og skadeomfanget. Merdene ble en etter en undersøkt av både dykkere og undervannsroboter. 1,8 kilometer med gjenfangstgarn ble mandag satt ut i tilfelle fisk hadde rømt, både rundt anlegget og mot land, da rømt fisk typisk holder seg i nærheten av anlegget eller svømmer mot land rett etter en rømming. Arbeidsbåter, servicebåter og innleid mannskap har jobbet med opprydding. Arbeidet har tatt tid på grunn av vintermørke og lite dagslys.

Oppsummering av skade og omfang

  • Ingen hull ble funnet i notposene på noen av merdene. Dermed kan det slås fast at snøraset ikke har ført til store rømminger. Seks oppdrettslaks er så langt funnet i gjenfangstgarnene. Disse fiskene ble sannsynligvis skylt over merdkanten da skredet pågikk. Gjenfangstgarnene vil stå så lenge som nødvendig, og beslutningen vil tas i samråd med Fiskeridirektoratet.
  • Fisken er robust og ser ut til å ha tålt hendelsen relativt godt. På grunn av skade i flytekragen til den ene merden vil denne fisken flyttes til en annen ledig og uskadd merd i anlegget.
  • Oppdrettsanleggene til Grieg Seafood Finnmark er dimensjonert for betydelige naturkrefter og vinterstormer. Anlegget har også tålt skredet relativt godt. Noe utstyr, som deler av fortøyningene, noen av fôrslangene, enkelte taknettholdere og en ring, er skadet.

– Det aller viktigste er at alle ansatte kom fra denne forferdelige hendelsen i god behold. Vi er veldig glade for at skadene i all hovedsak kun er materielle. Samtidig jobber vi hele tiden svært hardt for å unngå rømming fra alle våre anlegg. Vi er bevisste på at vi oppdretter laks i nærheten av Altaelva, verdens beste villakselv, og vårt ansvar for å unngå å påvirke den. Vi er lettet over at skredet ikke har ført til en større rømming. Men hver fisk som rømmer en for mye, og vi er ikke fornøyde med at vi per nå har fanget seks oppdrettslaks i gjenfangstgarnene, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

De ansatte på anlegget følges tett opp, både av Grieg Seafood Finnmark og bedriftshelsetjeneste.

Lokaliteten i prosess for å flyttes til et sikkert sted

Davatluft ble også utsatt for snøskred i 2018. Grieg Seafood Finnmark satte da umiddelbart i gang med en prosess for å flytte anlegget til et sikkert sted, som blant annet innebar skredutredninger og nødvendige søknadsprosesser. 18. februar 2020 ble ny plassering av lokaliteten godkjent av Troms- og Finnmark Fylkeskommune. Planen har deretter vært å flytte anlegget etter at nåværende fisk er slaktet ut i sommer, noe også Fiskeridirektoratet støttet.

Før siste utsett av fisk, høsten 2019, gjennomførte Grieg Seafood Finnmark risikovurderinger der blant annet fare for snøskred ble vurdert. Selskapet identifiserte avbøtende tiltak for å redusere risiko, som tett oppfølging av snøskredfaren, ekspertvurderinger ved behov og helikoptertokt med lydutstyr for å utløse skred i en tidlig og ufarlig fase. Tiltakene ble tett fulgt opp gjennom vinteren 2020.

I helgen kom det betydelige nedbørsmengder i området, som igjen økte risikoen for snøskred. Grieg Seafood Finnmark erkjenner at selskapet ikke fulgte dette opp på tilstrekkelig måte.

–Når vi nå har gått gjennom hendelsesforløpet og risikovurderingene, ser vi at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helgen som var. Det beklager vi veldig. Vi burde blant annet forsøkt å ta ned snø kontrollert i løpet av helgen. Jeg vil rose de ansatte for riktig håndtering både i forkant og etterkant av raset. De vurderte forholdene som for utrygge til å gå ut på ringene, som var helt etter boken, sier Nikolaisen.

–Sammen med skredeksperter og de ansatte på anlegget skal vi nå lage et opplegg for å følge skredrisikoen enda tettere opp gjennom resten av vinteren. Merden som ble mest påvirket i begge snøskredene vil stå tom frem til flyttingen, uttaler han videre.

Takker gode hjelpere

Grieg Seafood Finnmark vil takke alle som har bistått i undersøkelser og opprydding de siste dagene.

–Vi har fått tilbud om bistand fra andre oppdrettsselskap, leverandører, fiskere og andre Altaværinger som har vært i området. Det er vi veldig takknemlig for. Det er forferdelig å oppleve et snøskred, og godt å kjenne støtte fra lokalsamfunnet rundt oss, sier Nikolaisen.

Arbeidet med opprydning vil pågå en stund til.

Bildet i toppen er fra anlegget onsdag 17. februar.