Finnmark

Grieg Seafood Finnmark vil ikke gå videre med etablering av ny lokalitet i Frakkfjorden i Loppa

På bakgrunn av en ny rapport med ny kunnskap vil ikke selskapet jobbe videre med etableringen.

Grieg Seafood Finnmark har hatt et ønske om å utvikle virksomheten sin i Loppa, og har siden 2019 jobbet med etablering av nye lokaliteter i Frakkfjorden i Loppa kommune. Loppa kommune har holdt i planprosessene og vært tydelig på at dette er en ønsket etablering.

Som en viktig del av kommunens arealplanarbeid, ble Akvaplan-niva engasjert for å konsekvensutrede etablering av nye lokaliteter i Loppa kommune, deriblant i Frakkfjorden. Det har vært bekymringer knyttet til etablering i Frakkfjorden hos enkelte, særlig hos lokale fiskere. Evalueringen har derfor både vurdert den generelle påvirkningen på det marine miljøet, som alltid gjøres før etablering av en ny oppdrettslokalitet, og også mulige konflikter med fiskeri.

Rapporten konkluderer med at Frakkfjorden har den svakeste resipienten av fjordene som ble evaluert. Det betyr at det kun er mulighet for et begrenset produksjonsvolum i fjorden, for å unngå å overbelaste fjordsystemet. Rapporten konkluderer også med at Frakkfjorden vil ha størst konflikt med fiskeriinteresser, på grunn av konflikt med etablerte låssettingsplasser.

– På bakgrunn av denne rapporten ønsker ikke Grieg Seafood Finnmark å jobbe videre med etablering av lokaliteter i Frakkfjorden. Vi må ta innover oss ny kunnskap som kommer, sier Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark.

Havforskningsinstituttet startet i 2019 et omfattende forskningsprosjekt for å studere interaksjoner mellom lakseoppdrett og fiskeri, med mål om å få mer kunnskap om oppdrett påvirker fiskeri. Etablering av en lakselokalitet i Frakkfjorden var en viktig del av dette studiet.

– Vi vet at noen kystfiskere er bekymret for om oppdrett påvirker fiskeri. Å få klarhet i dette gjennom ny og uavhengig forskning er helt avgjørende for å skape gode kunnskapsbaserte løsninger for sameksistens langs kysten i Nord. Grieg Seafood Finnmark skulle gjerne sett at prosjektet ble gjennomført som planlagt. Vi håper Havforskningsinstituttet kan jobbe med alternative modellområder i prosjektet, og at den kunnskapen som allerede er innhentet vil komme både sjømatnæringene og samfunnet til nytte, sier Pedersen.